Denna information om rättvisande databehandling för Kambispelare

Integritetsmeddelande för Kambispelare

Detta Kambi Player Privacy Notice (“Kambi Player PN“) gäller endast spelare. Med spelare menar vi registrerade användare som har ett konto eller en profil hos en speloperatör som använder Kambis sportspelplattform (var och en, en “operatör“).

Kambi Group plc är ett bolag registrerat på Malta och noterat på First North på NASDAQ, Stockholm, med registrerad adress på Avenue 77, A4, Triq in-Negozju, Zone 3, Central Business District, Birkirkara, CBD 3010 XBX1120 (“Kambi HQ“). Kambi HQ, som arbetar med de andra Kambi-enheterna (inklusive de enheter som anges i avsnittet “Kontakta oss” nedan – tillsammans “Kambi“, “vi“, “oss” och / eller “vår“), tillhandahåller en sportspelplattformslösning för operatörer. Lösningen innebär att Kambi granskar och hanterar de spel som placeras via en operatörs webbplats (som använder Kambi-plattformen) för att hantera riskerna i samband med dessa satsningar. Denna Kambi Player PN förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter där du är en spelare och din insats har flyttats via vår plattform. Läs denna Kambi Player PN noggrant för att förstå hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Denna Kambi Player PN är ett komplement till alla andra sekretessmeddelanden som publiceras av varje operatör.

För denna Kambi Player PN är Kambi “Controller” för dina personuppgifter.  Detta beror på att när vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att fatta beslut om varför och hur dina personuppgifter behandlas.

Om du inte är en spelare och är besökare på vår webbplats eller tar emot marknadsföring eller andra tjänster från oss, se Kambis webbplatssekretessmeddelande, som ger information om hur Kambi kommer att hantera dina personuppgifter under dessa omständigheter.

 

Typer av data vi samlar in/behandlar:

Vi samlar in viss information om dig när du är en spelare. Denna information kommer från operatören du har ett konto hos. Vi får denna information från dem när de registrerar sig för att använda våra tjänster och skickar din information till oss. Alternativt kommer vi att samla in denna information direkt från dig genom att få information om den enhet som du använder för att göra en satsning, som sedan är kopplad till annan information som vi har om dig, samt information om de faktiska satsningar du gör. Dessutom kan det finnas viss information som vi genererar om dig för att tillhandahålla våra tjänster.

Med personuppgifter menar vi information som, antingen i sig själv eller i kombination med annan information som vi har eller som är tillgänglig för oss, kan användas för att identifiera dig.

Den typ av information vi tar emot, samlar in eller på annat sätt behandlar om dig är följande:

 • teknisk information från din dator/bärbara dator/surfplatta/smartphone, inklusive:
  • din IP-adress;
  • En unik produktidentifierare.
  • enhetens operativsystem;
  • Språk;
  • tidszon;
  • webbläsartyp;
  • brett geografiskt läge;
  • hur din enhet har interagerat med vår plattform;
 • antalet satsningar du placerar;
 • tid för satsning;
 • Typ av händelse där spel placeras;
 • ditt användarnamn för operatören (om operatören har tillhandahållit detta till oss);
 • ditt operatörsidentifikationsnummer;
 • ditt Kambi-utfärdade identifikationsnummer;
 • andra spelaruppgifter, som kan inkludera ålder, kön, stad, första delen av postnummer, valuta för betalningar, bosättningsland, kontosaldo och spelhistorik;
 • rekommendationer om din kreditgräns; och riskprofil

Som du kommer att notera har Kambi naturligtvis inte ditt namn eller kontaktinformation. De personuppgifter som vi behandlar är begränsade till den enhet du använder för att satsa, din operatörs och Kambis unika identifierare och information som är relevant för ditt spelbeteende. Vad detta innebär är att det enda sättet vi kan identifiera dig med namn kommer att vara när den personliga information som vi har kombineras med personlig information som en operatör har. Som nämnts, om du har använt ditt riktiga namn som ditt användarnamn eller om operatören delar ytterligare identitetsuppgifter med oss, kan informationen vi har om dig vara direkt identifierbar.

Kambi samlar inte in eller behandlar särskilda kategorier av personuppgifter (dvs. information om din ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap, genetiska data, biometriska data och uppgifter om din hälsa, sexliv eller sexuella läggning).

 

Hur vi använder dina personuppgifter:

Kambi kommer att använda din information på följande sätt:

 • ge tillgång till vår plattform och våra tjänster;
 • spåra din spelaktivitet;
 • Profilering inklusive:
  • analysera dina spelmönster;
  • skapa riskprofiler om dig genom att matcha din information till ditt beteende;
  • justera dina insatsgränser beroende på din riskprofil; och
  • under extrema omständigheter, förhindra ytterligare vadslagningsåtgärder;
 • rapportera din aktivitet tillbaka till operatören;
 • validera din information (och i vissa fall matcha den mot information som har samlats in av en operatör);
 • uppfylla våra skyldigheter gentemot operatörer;
 • förbättra våra tjänster och de tjänster som våra operatörer erbjuder spelare;
 • upptäcka bedrägerier och hantera andra risker i samband med vadslagning; och
 • följa gällande lagar, inklusive lagar som reglerar spel och spel, bedrägeri och penningtvätt.

Observera att vi inte fattar beslut baserade enbart på automatiserad behandling som ger rättsliga följder för spelare eller på liknande sätt väsentligt påverkar dem.  Vi utför dock profilering. För att skydda spelarnas rättigheter och intressen tillåter vi spelare att bestrida beslut som vi fattar om riskprofilering eller att invända mot vår användning av profilering.

När vi tillämpar en riskprofil på en spelare bekräftas eller ändras den av våra analytiker.  Vi fortsätter att övervaka en spelares riskprofil  och vi använder automatiserad behandling för att rekommendera om en spelares riskprofil bör ändras.  Alla föreslagna ändringar bekräftas eller ändras av våra analytiker.

Vi använder teknik för att bedöma om ett spel faller utanför ett visst mönster. Detta är en del av vår riskhantering.  Om spelet faller utanför ett visst mönster kommer våra analytiker att granska det och bestämma hur det ska hanteras. Det finns inget automatiserat beslutsfattande. Alla beslut fattas av en person.

I allmänhet kommer vi att använda den personliga information vi samlar in från dig endast för de ändamål som beskrivs i denna Kambi Player PN eller för ändamål som vi eller någon av våra operatörer förklarar för dig när vi samlar in din personliga information.  Vi kan dock också använda din personliga information för andra ändamål som inte är oförenliga med de syften vi har avslöjat för dig (t.ex. arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål) om och där detta är tillåtet enligt gällande dataskyddslagar.

 

Vår rättsliga grund för behandling:

Enligt gällande dataskyddslagar måste vi ha en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden som vi har beskrivit i denna Kambi Player PN inkluderar (som relevant):

 • Behandling som är nödvändig för våra egna legitima intressen
 • eller tredje parts (inklusive andra Kambi-koncernföretag och våra operatörskunder). Dessa intressen är:
  • ledning och revision av vår affärsverksamhet för att säkerställa att den följer alla tillämpliga lagar och god affärspraxis;
  • göra bedömningar av ditt spelbeteende, vilket är en grundläggande del av den tjänst som vi tillhandahåller operatörer;
  • dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, till exempel:
 • IT-system, nätverksleverantörer, leverantörer av datalagring och säkerhetskopiering; och
 • professionella tjänsteleverantörer (t.ex. advokater, revisorer, konsulter);
  • för analys och forskning i samband med förbättring av vår strategi för riskhantering och vadslagningsanalys samt produktutveckling;
  • uppfylla våra avtal med våra operatörer;
  • marknadsföra våra produkter och tjänster;
  • efterlevnad av lagstadgade skyldigheter och riktlinjer för bästa praxis; och
  • anonymisera uppgifterna för att fortsätta utvärdera och förbättra våra tjänster och produkter.
 • Behandling som är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet – inklusive:
  • att behandla alla begäranden om registrerades rättigheter i enlighet med dataskyddslagar;
  • för att följa lagar och regler (t.ex. spelregler);  och
  • för verksamhet som rör förebyggande, upptäckt och utredning av brott, inklusive bedrägeri.

 

Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till:

Som beskrivits tidigare i denna Kambi Player PN kommer Kambi att avslöja eller dela dina personuppgifter med operatören du har ett konto hos som en del av den tjänst vi tillhandahåller dem. Vi delar rapporter och resultat av riskbedömningar som vi har genomfört på dig med våra operatörer. Vi kommer att samarbeta med dem där vi behöver begränsa ditt spelande eller fatta ett beslut om ditt konto. Vi kan också lämna ut din information till en operatör i samband med en begäran om registrerades rättigheter (se nedan för mer information).

Kambi kommer också att lämna ut dina personuppgifter till brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter med jurisdiktion över oss (eller medlemmar i Kambi-gruppen) om vi har en laglig skyldighet att göra det, eller om det är i vårt legitima intresse eller är i det väsentliga allmänintresset att göra det. Detta inkluderar utbyte av information med myndigheter eller spelmyndigheter.

Vi kommer också att dela dina personuppgifter, där det är lagligt att göra det, med:

 • koncernföretag, inklusive de enheter som avses i avsnittet “Kontakta oss” nedan;
 • tredje part i händelse av en företags- eller annan transaktion som innebär försäljning eller överföring av hela eller delar av Kambi, eller som annars krävs för omstrukturering av Kambi;
 • tredje parts tjänsteleverantörer, såsom IT-system, nätverks-, back-up- och lagringsleverantörer;
 • professionella rådgivare, såsom advokater, revisorer, revisorer och/eller konsulter; och
 • idrottens styrande organ.

 

Om du behöver ytterligare information om ovanstående mottagare av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

 

Hur länge dina personuppgifter lagras:

Kambi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, särskilt tillhandahållandet av våra tjänster till en operatör.

Som sådan ska dina personuppgifter behållas under hela vårt avtal med en operatör. Efter denna tid kommer vi endast att behålla informationen så länge som det är nödvändigt för oss att uppfylla våra egna juridiska skyldigheter, eller som annars kan vara nödvändigt för våra legitima intressen. Om vi informeras av en operatör om att du har stängt ditt konto, eller efter uppsägning av vårt avtal med en operatör, kommer vi antingen att anonymisera dina personuppgifter eller se till att de raderas i enlighet med våra rutiner och procedurer för lagring av register. Om du vill ha mer information om tidsperioden för lagring, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Som nämnts ovan använder Kambi i allmänhet ett pseudonymiserat ID, snarare än ditt riktiga namn eller kontaktuppgifter, för att identifiera dig. Om du upphör att vara en spelare för en operatör, eller om en operatör upphör att använda våra tjänster, kan vi anonymisera den personliga information som vi har så att du inte längre kan identifieras.

 

Skydda dina data:

Kambi har åtagit sig att och upprätthåller en hög säkerhetsnivå för att skydda data, inklusive personuppgifter. Kambi har vidtagit och kommer att fortsätta att vidta rimliga åtgärder för att hålla våra uppgifter och personuppgifter säkra och fria från obehörig åtkomst genom användning av teknik och interna system som kommer att uppdateras när ny teknik blir tillgänglig och är lämplig för våra system.

Detta inkluderar också att se till att alla tjänsteleverantörer som vi använder och som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster också är lika skyldiga att implementera och upprätthålla höga säkerhetsstandarder för att skydda personuppgifter. Dessa standarder är inbäddade i våra avtal med våra tjänsteleverantörer.

 

Vilka är dina rättigheter?

Dina rättigheter är följande:

 • rätten att bli informerad om behandlingen av dina personuppgifter;
 • rätten att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade;
 • rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter;
 • rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • rätten att få dina personuppgifter raderade (“rätten att bli bortglömd”); och
 • rätten att begära tillgång till dina personuppgifter och att få information om hur vi behandlar dem (“rätten till tillgång”).

 

Observera att vissa av ovanstående rättigheter är kvalificerade, så de kommer inte att vara tillämpliga under alla omständigheter.

I synnerhet kan vi inte uppfylla en begäran där vi inte kan verifiera din identitet. Om så är fallet kommer vi att balansera rättigheterna för begäran mot den potentiella skada som kan uppstå om information lämnas ut till fel person, vilket skulle utgöra ett personuppgiftsbrott. Vi rekommenderar att  du i första hand gör din  begäran till operatören som du har ett konto hos , eftersom Kambi åtminstone behöver ditt unika operatörs-ID för att matcha det mot vårt Kambi-ID som  det första steget i att verifiera din identitet. På grund av den begränsade information vi har om dig kan vi inte identifiera dig eller verifiera dig med namn utan ditt unika operatörs-ID. Vi föreslår att du granskar sekretesspolicyn  för operatören som du har ett konto hos för att förstå hur du gör en begäran till den relevanta operatören i första hand.

Dessutom är vi inte skyldiga att förse dig med en kopia av dina personuppgifter som behandlas (enligt din rätt till tillgång) om det kommer att påverka andras rättigheter och friheter, inklusive våra egna.  Vi kommer därför inte att förse dig med en kopia av dina personuppgifter där det sannolikt skulle: (a) resultera i avslöjande av affärshemligheter eller immateriella rättigheter; (b) orsaka att vi bryter mot gällande lagar och förordningar; eller (c) resultera i utlämnande av information om en annan registrerad som vi inte har rätt att avslöja för dig.  I synnerhet skyddar vi strikt våra riskhanteringsstrategier och förfaranden som affärshemligheter och vi kommer därför inte att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter i den utsträckning det skulle eller sannolikt skulle avslöja våra riskhanteringsstrategier eller förfaranden. Detta kan inkludera vissa procedurer med avseende på din riskprofilering.

 

Överföringar utanför EES:

Ja, som leverantör av en global sportspelplattform kommer dina personuppgifter att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi måste göra detta för att kunna tillhandahålla våra tjänster till operatörer och dig, oavsett vilken tid på dagen en insats placeras. I synnerhet kommer dina personuppgifter att överföras till:

 • Filippinerna;
 • Australien;
 • Förenta staterna;
 • Förenade kungariket.

Följaktligen kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för att skydda den överföringen, till exempel avtalsförpliktelser som åläggs mottagarna av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter enligt den standard som krävs inom EES. I vissa fall där du har att göra med en av våra operatörer baserade utanför EES kan vi överföra dina uppgifter till den operatören efter behov för att utföra våra avtalsförpliktelser gentemot den operatören och till din fördel. Du bör konsultera sekretessmeddelandena eller informationen från din operatör för att granska vilka skyddsåtgärder de erbjuder för att skydda dina personuppgifter.

 

Cookies och liknande spårningsteknik

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknik (gemensamt “Cookies“) på vår sportspelplattform.  Kontakta din operatör som du har ett konto hos för mer information om cookies.

För information om de cookies vi använder på vår webbplats, se Privacy Preference Center på www. kambi.com

 

Kontakta oss

Om du har en fråga om någon aspekt av denna Kambi Player PN eller vill ha någon del av den klargjord, eller om du har ett klagomål om hur dina uppgifter används eller lagras av Kambi, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarig på – dataprotection@kambi.com.  På grund av den begränsade information vi har om dig kan vi inte identifiera dig eller verifiera dig med namn utan ditt unika operatörs-ID. Vi föreslår att du först granskar sekretesspolicyn hos operatören du har ett konto hos om du har några specifika frågor om ditt konto.

Följande Kambi-enheter är personuppgiftsansvariga för denna Kambi Player PN:

 • Kambi Group plc (inkorporerat på Malta)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (inkorporerat i Alderney)
 • Kambi Malta Limited (inkorporerat på Malta)
 • Kambi Spain plc (inkorporerat i Malta)
 • Sports Information Services Limited (inkorporerat i Malta)
 • Kambi Philippines Inc (inkorporerat i Filippinerna)
 • Sports Analytics Services SRL (inkorporerat i Rumänien)
 • Kambi Australia Pty Ltd (inkorporerat i Australien)
 • Kambi Sweden AB (registrerat i Sverige)
 • Kambi Services Limited (inkorporerat i Storbritannien)
 • Kambi USA Inc. (inkorporerat i USA)
 • Kambi Sports España, SL (inkorporerat i Spanien)
 • Global Technology &; Sports Ltd (inkorporerat på Malta)
 • Kambi SIS USA Inc (inkorporerat i USA)

Kambi fungerar också som gemensam controller med varje operatör om / när de använder  Kambi Bonus System som gör det möjligt  för operatörerna att hantera bonus program,  r eward templates och group-baserade r ewards.   Vi har arrangemang på plats med våra operatörer för att samarbeta med avseende på förfrågningar i samband med registrerades rättigheter under omständigheter där vi agerar tillsammans som gemensam registeransvarig.

När det gäller Kambis verksamhet inom Europeiska unionen har du rätt att klaga till den lokala dataskyddsmyndigheten.

 

Uppdateringar av denna Kambi Player PN

Vi kan uppdatera denna Kambi Player PN från tid till annan som svar på förändrad juridisk, teknisk eller affärsutveckling.  Du kan se när denna Kambi Player PN senast uppdaterades genom att kontrollera datumet “senast uppdaterad” som visas längst ner på denna Kambi Player PN.

Senaste uppdatering: 4 april 2023