Denna information om rättvisande databehandling för Kambispelare

Denna information om rättvisande databehandling för Kambispelare

Denna information om rättvisande databehandling ( (“Kambi Player FPN”) gäller endast för Kambispelaren. Med spelare menar vi registrerade användare som har ett konto eller en profil med en speloperatör som använder Kambi Sports Betting Platform (“Operatörer“). 

Kambi Group plc är ett bolag registrerat i Malta och noterat på First North på NASDAQ, Stockholm, med registrerad adress på Level 3, Quantum House, Abate Rigord Street, Ta ‘Xbiex, XBX1120 (“Kambi HQ“). Kambi HQ, som driver sin verksamhet tillsammans med de andra Kambi-enheterna (inklusive de enheter som anges i avsnittet “Kontakta oss” nedan – tillsammans “Kambi“, “vi“, “oss” och/eller “vårt“) tillhandahåller en sportbetting-plattformslösning för operatörer. Lösningen innebär att Kambi granskar och hanterar insatserna som placeras via en operatörs webbplats (som använder Kambi-plattformen) för att hantera riskerna i samband med dessa insatser. Denna Kambi Player FPN förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter där du är en spelare och din insats har flyttats via vår plattform. Läs denna Kambi Player FPN noggrant för att förstå hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna Kambi Player FPN kompletterar alla andra sekretessmeddelanden som har publicerats av varje operatör.

För detta ändamål av Kambi Player FPNs är Kambi “Kontrollern” av dina personuppgifter. Detta beror på att när vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att (antingen genom att agera ensam eller gemensamt med operatörerna) fatta beslut om varför och hur dina personuppgifter behandlas. 

Om du inte är en spelare och är besökare på vår hemsida eller tar emot marknadsföring eller andra tjänster från oss, hänvisar du till Kambi Privacy Policy som innehåller information om hur Kambi hanterar dina personuppgifter under sådana omständigheter. 

Typer av data som vi samlar in/behandlar: 

Vi samlar viss information om dig som spelare. Denna information härstammar från operatören du har ett konto med. Vi får denna information från dem när de registrerar sig för att använda våra tjänster och vidarebefordrar informationen om dig till oss. Alternativt kommer vi att samla in informationen direkt från dig genom att skaffa information om den enhet du använder för att göra insatser, vilket sedan länkas till den andra informationen vi håller om dig, liksom information om vilka insatser du gör för närvarande. Dessutom kan det finnas viss information som vi genererar om dig för att kunna erbjuda våra tjänster.

Med personuppgifter menar vi information som antingen kan användas för att identifiera dig, antingen i sig eller i kombination med annan information som vi har eller som är tillgänglig för oss.   

Den typ av information som vi tar emot, samlar in eller på annat sätt behandlar dig är som följer: 

 • teknisk information från din dator/laptop/tablet/smartphone, inklusive:
  • din IP-adress:
  • en unik enhetidentifierare;
  • ditt operativsystem för enheten;
  • språk;
  • tidszon;
  • browser-typ; 
  • bred geografisk plats 
  • hur din enhet har interagerat med vår plattform;
 • antalet insatser du placerar;
 • tid av insats
 • händelsen som insatserna placeras på
 • ditt operatörs användarnamn (om operatören har meddelat oss detta)
 • ditt operatörsidentifikationsnummer 
 • din Kambi utfärdat identifikationsnummer 
 • Detaljer om andra spelare, som kan innefatta ålder, kön, stad, första delen av postkoden, valuta för betalningar, bostadsland, konto saldo och insatshistoria; 
 • rekommendationer om din kreditgräns och
 • riskprofil. 

Som du kommer att se, behåller Kambi självklart inte ditt namn eller kontaktinformation. Personuppgifterna som vi behandlar är begränsade till enheten du använder för att placera insatser, dina operator och Kambi unika identifierare och information som är relevant för ditt spelbeteende. Vad det innebär är att det enda sättet vi kan identifiera dig med namn kommer att vara när den personliga informationen vi har är kombinerad med personuppgifter som en operatör har. Som noterat, om du har använt ditt riktiga namn som ditt användarnamn eller om operatören delar ytterligare identitetsdata med oss, kan informationen vi behåller om dig vara direkt identifierbar. 

Kambi samlar inte in eller behandlar speciell kategori personuppgifter (dvs. information om ditt ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackligt medlemskap, genetiska data, biometriska data och uppgifter om din hälsa, sexliv eller sexuell läggning) .

Hur vi använder dina personuppgifter: 

Kambi kommer att använda din information på följande sätt:

 • tillhandahålla åtkomst till vår plattform och tjänster;
 • spåra din spelaktivitet 
 • profilering inklusive: 
  • analysera dina insatsmönster; 
  • skapa riskprofiler om dig genom att matcha ditt information till ditt beteende; 
  • justera dina instasgränser beroende på din riskprofil;
  • i extrema förhållanden, förhindra ytterligare insatser; 
 • rapportera din verksamhet till operatören; 
 • validera din information (och i vissa fall matcha den mot information som har samlats in av operatören); 
 • uppfylla våra skyldigheter gentemot operatörer; 
 • förbättra våra tjänster och de tjänster som våra operatörer erbjuder spelaren; 
 • upptäcka bedrägeri och hantera andra risker i samband med insatser;
 • följa gällande lagar, inklusive lagar som reglerar insatser och spel, bedrägerier och penningtvätt.

När vi ansöker en riskprofil till en spelare, bekräftas eller ändras den av våra analytiker.  Vi fortsätter att övervaka en spelares riskprofil och vi använder automatiserad behandling för att rekommendera om en spelares riskprofil ska ändras.  Alla föreslagna ändringar bekräftas eller ändras av våra analytiker.

Vi tillämpar även automatiserad riskhantering för att bedöma risken för särskilda insatsaktiviteter.  Om en insats faller utanför en spelares riskprofil, kommer våra analytiker att granska det.

I allmänhet använder vi personuppgifter som vi samlar in från dig endast för de ändamål som beskrivs i denna Kambi Player FPN eller för ändamål som vi eller någon av våra operatörer förklarar för dig vid den tidpunkt då vi samlar in din personliga information.  Vi kan dock också använda din personliga information för andra ändamål som inte är oförenliga med de syften vi har meddelat dig (t.ex. arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål) om och var detta är tillåtet av tillämpliga dataskyddslagar.

Vår rättsliga grund för behandling:

Enligt gällande lagstiftning om dataskydd måste vi ha en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden som vi har skisserat i denna Kambi Player FPN inkluderar (som relevant):

 • Behandling som är nödvändig för våra egna legitima intressen eller för tredje parts (inklusive övriga företag inom Kambi och våra Operator-kunder). Dessa intressen är:
  • förvaltningen och granskningen av vår affärsverksamhet för att säkerställa att de överensstämmer med alla tillämpliga lagar och god affärspraxis; 
  • gör bedömningar om ditt spelbeteende, vilket är en grundläggande del av den tjänst som vi tillhandahåller operatörer; 
  • dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, till exempel:
  • IT-system, nätleverantörer, datalagring och backup-leverantörer;
  • professionella tjänster (t.ex. advokater, bokförare, revisorer, konsulter); 
  • för analys och forskning i samband med att förbättra vår strategi för riskhantering och insatssanalys samt produktutveckling; 
  • uppfylla våra avtal med våra operatörer;
  • främja våra produkter och tjänster; 
  • överensstämmelse med lagstadgade skyldigheter och riktlinjer för bästa praxis och/eller
  • anonymisering av data för att fortsätta att bedöma och förbättra våra tjänster och produkter.
 • Behandling som är nödvändig för att följa en rättslig skyldighet – inklusiv:
  • att behandla eventuella rättigheter för databasfrågor i enlighet med lagar om dataskydd;
  • för att följa lagliga och lagstadgade krav (t.ex. spelregler) och/eller
  • för aktiviteter som rör förebyggande, upptäckning och utredning av brott, inklusive bedrägeri.

Vem kan vi avslöja dina personuppgifter till:

Som beskrivits tidigare i denna Kambi Player FPN kommer Kambi att avslöja eller dela dina personuppgifter med, operatören du har ett konto med som en del av tjänsten vi tillhandahåller dem. Vi delar rapporter och resultat av riskbedömningar som vi har utfört på dig med våra operatörer. Vi kommer att samverka med dem där vi behöver begränsa dina insatser eller fatta beslut på ditt konto. Vi kan också avslöja din information till en operatör i samband med en registreringsansökan (se nedan för mer information). 

Vi agerar separat från operatörer med avseende på många av våra behandlingsaktiviteter där vi agerar som en enda kontroller.  Vi agerar dock som en gemensam kontroller med operatörer för att bestämma din riskprofil, ändra din insatsgräns upp eller ner och bestämma vilka riskparametrar ska beaktas för riskhantering.  Vi har planer med våra operatörer för att samarbeta angående förfrågningar i samband med registrerade rättigheter under omständigheter där vi agerar gemensamt som gemensam controller.

Kambi kommer också att avslöja dina personuppgifter till brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter med jurisdiktion över oss (eller medlemmar i Kambi-gruppen) om vi har en laglig skyldighet att göra det eller det ligger i vårt berättigade intresse eller är i det stora allmänintresset att göra det. Detta inkluderar utbyte av information med statliga myndigheter eller spelmyndigheter. 

Vi delar också dina personuppgifter, där det är tillåtet att göra det med:

 • gruppföretag, inklusive enheterna som avses i avsnittet “Kontakta oss” nedan;
 • tredje part i fall av en företags- eller annan transaktion som inbegriper försäljning eller överföring av hela eller delar av Kambi, eller som annars krävs för omstrukturering av Kambi;
 • Tjänsteleverantörer från tredje part, såsom IT-system, nätverks- och backup- och lagringsleverantörer;
 • professionella rådgivare som advokater, bokförare, revisorer, konsulter;
 • styrande sportorganisationer.

Om du behöver mer information om ovanstående mottagare av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Hur länge lagras dina personuppgifter:

Kambi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som det samlades in, särskilt tillhandahållandet av våra tjänster till en operatör.  

Som sådan ska dina personuppgifter behållas under avtalets löptid med en operatör. Efter denna tid kommer vi bara att hålla informationen så länge som det är nödvändigt för oss att följa våra egna lagliga skyldigheter eller som annars är nödvändiga för våra legitima intressen. Om vi ​​uppmanas av en operatör att du har stängt ditt konto eller efter uppsägning av avtalet med en operatör, kommer vi antingen att anonymisera dina personuppgifter, eller vi kommer att se till att det raderas i enlighet med våra lagringspraxis och rutiner för journaler. Om du behöver mer information om hur lång dina personuppgifter kommer att sparas, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. 

Som nämnts ovan använder Kambi i allmänhet ett pseudonymiserat ID, i stället för ditt riktiga namn eller kontaktuppgifter, för att identifiera dig. Om du slutar vara spelare för en operatör eller om en operatör upphör med att använda våra tjänster kan vi anonymisera den personliga informationen vi behåller så att du inte längre kan identifieras och informationen kan sedan användas i anonym format , för analysändamål.

Hålla dina data säkra:

Kambi är engagerad i och upprätthåller en hög säkerhetsnivå för att skydda data, inklusive personuppgifter. Kambi har tagit och fortsätter att vidta rimliga åtgärder för att hålla vår data och personuppgifter säkra och fria från obehörig åtkomst med hjälp av teknik och interna system som kommer att uppdateras, eftersom ny teknik blir tillgänglig och kan användas i våra system. 

Detta inkluderar även att se till att alla tjänsteleverantörer som vi använder och som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster också är lika skyldiga att genomföra och behålla höga säkerhetsstandarder för att skydda personuppgifter. Dessa standarder är inbäddade i våra avtal med våra tjänsteleverantörer.

Vilka är dina rättigheter?

Dina rättigheter är följande:

 • rätten att bli informerad om behandlingen av dina personuppgifter;
 • rätten att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga och att ha ofullständiga personuppgifter slutförda;
 • rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter;
 • rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • rätten att ta bort dina personuppgifter (“rätt att glömmas”); och
 • rätten att begära tillgång till dina personuppgifter och att få information om hur vi behandlar dem (“rätt till tillgång”).

Observera att några av ovanstående rättigheter är kvalificerade, så de kommer inte att tillämpas under alla omständigheter. 

Vi kan i synnerhet inte följa en begäran där vi inte kan verifiera din identitet. Om så är fallet kommer vi att balansera rätten till förfrågan mot den potentiella nackdel som kan uppstå då information utlämnas till fel person, vilket skulle innebära brott mot personuppgifter. Vi rekommenderar att du gör din förfrågan till operatören med vilken du har ett konto i första hand, eftersom Kambi kommer att behöva minst ditt unika operatörs ID för att matcha det mot vårt Kambi ID som första steget i verifiering av din identitet. På grund av den begränsade informationen vi behåller om dig kan vi inte identifiera dig eller verifiera dig med namn utan ditt unika operatörs-ID. Vi föreslår att du granskar sekretesspolicyen som behålls hos operatören du har ett konto med för att förstå hur du gör en begäran till den relevanta operatören i första instans. 

Dessutom är vi inte skyldiga att förse dig med en kopia av dina personuppgifter som behandlas (under din rätt till åtkomst) om det kommer att påverka andras rättigheter och friheter, inklusive våra egna.  Vi kommer därför inte att ge dig en kopia av dina personuppgifter i fall detta kan: (a) resultera i offentliggörande av affärshemligheter eller immateriella rättigheter (b) få oss att bryta mot gällande lagar och förordningar eller (c) resultera i utlämnande av data om någon annan vi inte har rätt att avslöja för dig.  I synnerhet skyddar vi våra riskhanteringsstrategier och förfaranden som affärshemligheter och vi kommer därför inte att ge en kopia av dina personuppgifter i den utsträckning det skulle eller skulle kunna avslöja våra riskhanteringsstrategier eller förfaranden. Detta kan innehålla vissa förfaranden med avseende på din riskprofilering. När vi behandlar en stor mängd information om dig kan vi också begära att du specificerar informationen eller de behandlingsaktiviteter som förfrågan avser innan vi levererar informationen till dig.

Observera att vi inte tar beslutsfattande uteslutande på automatisk behandling som ger rättsverkningar för spelare eller på liknande sätt påverkar dem.  Vi gör emellertid profilering. För att skydda spelarnas rättigheter och intressen tillåter vi spelarna att bestrida beslut som vi fattar om riskprofilering eller att invända mot vår användning av profilering.  Om du gör invändningar mot vår användning av profilering och vi enligt lag är skyldiga att upphöra med profilering som ett resultat, kan våra operatörer inte fortsätta att tillåta dig att göra insatser med våra tjänster.

Vi är inte heller skyldiga att erbjuda dig rätten att flytta, kopiera eller överföra dina personuppgifter (“Dataportabilitet”) till följd av vår rättsliga grund för behandling. 

Överföringar utanför EES:

Ja, som leverantör av en global sportbetting-plattform, kommer dina personuppgifter att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi måste göra detta för att kunna erbjuda våra tjänster till operatörer och dig oavsett tidpunkten när en insats placeras. I synnerhet kommer dina personuppgifter att överföras till:

 • Filippinerna;
 • Australien;
 • USA.

Följaktligen kommer vi att se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder för att skydda den överföringen, såsom avtalsförpliktelser som åläggs mottagarna av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter enligt standarder som krävs i EES. I vissa fall där du har att göra med en av våra operatörer som är etablerade utanför EES, kan vi överföra dina uppgifter till operatören som nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot operatören och till din fördel. Du bör läsa sekretessmeddelanden eller information från din operatör för att se vilka skyddsåtgärder de erbjuder för att skydda dina personuppgifter.

Cookies och liknande spårteknik

Vi använder cookies och liknande spårteknik (gemensamt, “Cookies“) för att samla in och använda personlig information om dig.  För mer information om vilka typer av cookies vi använder, varför och hur du kan styra cookies, se vår cookiemeddelande på https://www.kambi.com/cookie-policy

Kontakta oss 

IOm du har en fråga om någon aspekt av denna Kambi Player FPN eller vill ha någon del av det klargörs, eller om du har ett klagomål om hur dina uppgifter används eller lagras av Kambi, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarig på dataprotection@kambi.com.  På grund av den begränsade informationen vi behåller om dig kan vi inte identifiera dig eller verifiera dig med namn utan ditt unika operatörs-ID. Vi föreslår att du först granskar sekretesspolicyen hos operatören du har ett konto med om du har några specifika frågor om ditt konto. 

Följande Kambi-enheter är controllern för ändamålet av denna Kambi Player FPN:

 • Kambi Group plc (inkorporerad i Malta)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (inkorporerad i Alderney)
 • Kambi Malta Limited (inkorporerad i Malta)
 • Kambi Spain plc (inkorporerad i Malta)
 • Sports Information Services Limited (inkorporerad i Malta)
 • Kambi Philippines Inc (inkorporerad i Filippinerna)
 • Sports Analytics Services SRL (inkorporerad i Romania)
 • Kambi Australia Pty Ltd (inkorporerad i Australia)
 • Kambi Sweden AB (inkorporerad i Sverige)
 • Kambi Services Limited (inkorporerad i Storbritannien)
 • Kambi USA Inc. (inkorporerad i USA)

Kambi agerar också som gemensam controller med varje operatör med hänsyn till förändringar i varje spelares sportrisksegment.  Kärnan i arrangemanget med varje operatör är som beskrivet i denna Kambi Player FPN. 

När det gäller Kambis verksamhet inom Europeiska Unionen har du rätt att göra ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten, som gäller för den relevanta Kambi-enheten som behandlar dina personuppgifter. Den brittiska informationskommissionärens kontor är Kambis ledande tillsynsmyndighet i syfte att skydda personuppgifter i den Europeiska Unionen. Ytterligare information om Storbritanniens informationskommissionärs kontor finns på www.ico.org.uk. (Kontaktuppgifter för andra dataskyddsmyndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns här.)

Kambi Malta Limited ska utnämnas som en EU-företrädare för Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited, Kambi Philippines Inc, Kambi Australia Pty Ltd och Kambi USA Inc.

Observera: Om du bara är en besökare på vår Kambi Privacy Policy och inte är en spelare hänvisar du dig till Kambis sekretesspolicy som ger dig information om hur vi behandlar din personliga information i det sammanhanget.

Uppdateringar till denna Kambi Player FPN

Vi kan eventuellt uppdatera denna Kambi Player FPN från tid till annan som svar på förändrad juridisk, teknisk eller affärsutveckling  .  Du kan se när den här Kambi Player FPN senast uppdaterades genom att kolla det senast uppdaterade datumet som visas längst ner på denna Kambi Player FPN.  

Senast uppdaterad den 20 oktober 2020