Kambi Privacyverklaring voor Spelers

Kambi Privacyverklaring voor Spelers

Deze privacyverklaring van Kambi voor spelers (“de Kambi Privacyverklaring voor Spelers“) is alleen van toepassing op spelers. Met spelers bedoelen we geregistreerde gebruikers die een account of profiel hebben bij een gokexploitant die het platform voor sportweddenschappen van Kambi gebruikt (elk, een “Exploitant”).

Kambi Group plc is een op Malta geregistreerd bedrijf dat genoteerd staat op de NASDAQ First North, Stockholm, met als adres Level 3, Quantum House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1120 (“Kambi HQ“). Kambi HQ, samen met de andere Kambi-entiteiten (met inbegrip van de entiteiten vermeld in de paragraaf “Contact” hierna – samen “Kambi“, “wij“, “ons” en/of “onze“), biedt een platformoplossing voor sportweddenschappen voor Exploitanten. De oplossing houdt in dat Kambi de weddenschappen die via de website van een exploitant (die het Kambi-platform gebruikt) worden geplaatst, controleert en beheert om de risico’s die aan deze weddenschappen verbonden zijn, te beheren. Deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers legt uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u een speler bent en uw inzet via ons platform verloopt. Lees deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen. Deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers is aanvullend op elke andere privacyverklaring die door elke Exploitant wordt gepubliceerd.

Voor de toepassing van deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers, is Kambi de “Verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij namelijk bepalen waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Indien u geen speler bent en onze website bezoekt, of marketing of andere diensten van ons ontvangt, verwijzen wij u naar de privacyverklaring voor de Kambi-website (Kambi Website Privacy Notice), die informatie bevat over hoe Kambi in die omstandigheden met uw persoonsgegevens zal omgaan.

Soorten gegevens die wij verzamelen/verwerken:

Wij zullen bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u een speler bent. Deze informatie is afkomstig van de Exploitant bij wie u een account heeft. Wij krijgen deze informatie van hen wanneer zij zich aanmelden om onze diensten te gebruiken en uw informatie aan ons doorgeven. Ook is het mogelijk dat wij informatie rechtstreeks van u verzamelen door informatie te verkrijgen over het apparaat dat u gebruikt om een weddenschap af te sluiten. Deze informatie wordt vervolgens gekoppeld aan de andere informatie die wij over u hebben, alsmede informatie over de daadwerkelijke weddenschappen die u afsluit. Daarnaast kan het zijn dat wij informatie over u genereren om onze diensten te kunnen verlenen.

Onder persoonsgegevens verstaan wij informatie die, op zichzelf of in combinatie met andere informatie waarover wij beschikken of die voor ons beschikbaar is, kan worden gebruikt om u te identificeren.

Wij ontvangen, verzamelen of anderszins verwerken de volgende soorten informatie over u:

 • technische informatie van uw computer/laptop/tablet/smartphone, waaronder:
  • uw IP-adres;
  • een unieke apparaatidentificatie;
  • het besturingssysteem van uw toestel;
  • taal;
  • tijdzone;
  • browser-type;
  • globale geografische locatie;
  • hoe uw apparaat met ons platform heeft gecommuniceerd;
 • het aantal weddenschappen dat u plaatst;
 • tijdstip van de weddenschap;
 • aard van het evenement waarop wordt gewed;
 • de gebruikersnaam van uw Exploitant (indien de Exploitant die aan ons heeft verstrekt);
 • het identificatienummer van uw Exploitant;
 • uw door Kambi uitgegeven identificatienummer;
 • andere spelersgegevens, zoals leeftijd, geslacht, woonplaats, eerste deel van postcode, valuta voor betalingen, land van verblijf, rekeningsaldo en inzetgeschiedenis;
 • aanbevelingen over uw kredietlimiet; en
 • risicoprofiel.

Zoals u zult merken, houdt Kambi niet vanzelfsprekend uw naam of contactgegevens bij. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn beperkt tot het apparaat dat u gebruikt om weddenschappen te plaatsen, unieke identifiers van uw Exploitant en van Kambi, en informatie met betrekking tot uw speelgedrag. Dit betekent dat wij u alleen met uw naam kunnen identificeren wanneer de persoonsgegevens waarover wij beschikken, worden gecombineerd met persoonsgegevens waarover een Exploitant beschikt. Zoals opgemerkt, indien u uw echte naam als gebruikersnaam hebt gebruikt of indien de Exploitant bijkomende identiteitsgegevens met ons deelt, dan kan de informatie die wij over u hebben direct identificeerbaar zijn.

Kambi verzamelt of verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (d.w.z. informatie over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens, en gegevens over uw gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid).

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken:

Kambi zal uw informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • het verlenen van toegang tot ons platform en onze diensten;
 • om uw gokactiviteiten te volgen;
 • profilering waaronder:
  • het analyseren van uw wedpatronen;
  • het opstellen van risicoprofielen over u door uw informatie te koppelen aan uw gedrag;
  • het aanpassen van uw inzetlimieten afhankelijk van uw risicoprofiel; en
  • in extreme omstandigheden, om verdere weddenschappen te voorkomen;
 • het rapporteren van uw activiteiten aan de Exploitant;
 • het valideren van uw informatie (en in sommige gevallen het vergelijken ervan met informatie die door een Exploitant is verzameld);
 • het nakomen van onze verplichtingen jegens de Exploitanten;
 • het verbeteren van onze diensten en de diensten die onze Exploitanten aan spelers aanbieden;
 • het opsporen van fraude en het beheren van andere risico’s in verband met weddenschappen; en
 • het naleven van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de wetgeving inzake gokken en kansspelen, fraude en het witwassen van geld.

Wij wijzen erop dat wij geen uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten nemen die rechtsgevolgen hebben voor de spelers of hen op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treffen. Wij stellen echter wel profielen op. Om de rechten en belangen van spelers te beschermen, bieden wij spelers de mogelijkheid om beslissingen die wij nemen over risicoprofilering aan te vechten of bezwaar te maken tegen ons gebruik van profilering.

Wanneer wij een risicoprofiel toepassen op een speler, wordt dit bevestigd of aangepast door onze analisten. Wij blijven het risicoprofiel van een speler controleren en gebruiken geautomatiseerde verwerking om te adviseren of het risicoprofiel van een speler gewijzigd moet worden. Voorgestelde wijzigingen worden bevestigd of aangepast door onze analisten.

Wij gebruiken technologie om te beoordelen of een weddenschap buiten een bepaald patroon valt. Dit maakt deel uit van ons risicobeheer. Als de weddenschap buiten een bepaald patroon valt, zullen onze analisten de weddenschap bekijken en beslissen hoe deze te behandelen. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Alle beslissingen worden door een persoon genomen.

In het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers worden beschreven of voor doeleinden die wij of een van onze Exploitanten aan u toelichten op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die wij u hebben meegedeeld (zoals archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of statistische doeleinden) indien en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onze rechtsgrondslag voor verwerking:

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming moeten wij een rechtsgrondslag hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. De wettelijke grondslag die wij in deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers hebben uiteengezet omvat (voor zover relevant):

 • Verwerking die noodzakelijk is voor onze eigen gerechtvaardigde belangenof die van derden (met inbegrip van de andere Kambi-groepsmaatschappijen en onze Exploitant-opdrachtgevers). Deze belangen zijn:
  • het beheer en de controle van onze bedrijfsactiviteiten om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten en goede bedrijfspraktijken;
  • het beoordelen van uw gokgedrag, hetgeen een fundamenteel onderdeel is van de dienst die wij aan de Exploitanten verlenen;
  • het delen van uw persoonsgegevens met onze dienstverleners, zoals:
 • IT-systemen, netwerkproviders, aanbieders van gegevensopslag en back-up; en
 • professionele dienstverleners (zoals advocaten; accountants, auditors, consultants);
  • analyse en onderzoek in verband met de verbetering van onze aanpak van risicobeheer en gokanalyse, alsmede productontwikkeling;
  • het nakomen van de contracten met onze Exploitanten;
  • het promoten van onze producten en diensten;
  • het naleven van wet- en regelgeving en richtlijnen voor best practices; en
  • het anonimiseren van de gegevens om onze diensten en producten te blijven evalueren en verbeteren.
 • Verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting – waaronder:
  • alle verzoeken betreffende de rechten van de betrokkene te behandelen overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming;
  • de naleving van wettelijke en regelgevende vereisten (zoals gokregelgeving); en
  • activiteiten in verband met het voorkomen, opsporen en onderzoeken van criminaliteit, waaronder fraude.

Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens verstrekken:

Zoals eerder in deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers is uiteengezet, zal Kambi uw persoonsgegevens doorgeven aan, of delen met, de Exploitant waarbij u een account heeft als onderdeel van de service die wij aan hen verlenen. Wij delen rapporten en resultaten van risicobeoordelingen die wij over u hebben uitgevoerd met onze Exploitanten. Wij zullen met hen overleggen wanneer wij uw gokactiviteiten moeten beperken of een beslissing moeten nemen over uw account. Wij kunnen uw gegevens ook aan een Exploitant doorgeven in verband met een verzoek betreffende de rechten van een betrokkene (zie hieronder voor meer informatie).

Kambi zal uw persoonsgegevens ook verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, toezichthouders en andere autoriteiten die rechtsbevoegdheid hebben over ons (of leden van de Kambi-groep) indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien het in ons rechtmatig belang is, of indien er een zwaarwegend algemeen belang is om dit te doen. Dit omvat ook de uitwisseling van informatie met overheidsdiensten of kansspelautoriteiten.

Wij zullen uw persoonsgegevens, voor zover dat wettelijk is toegestaan, ook delen met:

 • groepsmaatschappijen, met inbegrip van de entiteiten waarnaar in de onderstaande paragraaf “Contact” wordt verwezen;
 • derden in geval van een bedrijfs- of andere transactie waarbij Kambi geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of overgedragen, of zoals anderszins vereist voor een herstructurering van Kambi;
 • externe dienstverleners, zoals leveranciers van IT-systemen, netwerken en back-up- en opslagfaciliteiten;
 • professionele adviseurs, zoals advocaten, accountants, auditors en/of consultants; en
 • sportbestuursorganen.

Indien u meer informatie wenst over de bovengenoemde ontvangers van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard:

Kambi bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, in het bijzonder de verlening van onze diensten aan een Exploitant.

Als zodanig worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van ons contract met een Exploitant. Daarna zullen wij de informatie slechts zolang bewaren als nodig is om te voldoen aan onze eigen wettelijke verplichtingen, of als anderszins nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen. Wanneer een Exploitant ons ervan op de hoogte stelt dat u uw account hebt gesloten, of na beëindiging van onze overeenkomst met een Exploitant, zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren, of zullen wij ervoor zorgen dat deze worden verwijderd in overeenstemming met onze praktijken en procedures voor het bewaren van gegevens. Indien u meer informatie wenst over de bewaartermijn kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Zoals hierboven vermeld, gebruikt Kambi over het algemeen een gepseudonimiseerde ID, eerder dan uw echte naam of contactgegevens, om u te identificeren. Indien u niet langer speler bij een Exploitant bent, of indien een Exploitant niet langer gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij de persoonsgegevens die wij aanhouden anonimiseren zodat u niet langer kunt worden geïdentificeerd.

Beveiliging van uw gegevens:

Kambi streeft naar en handhaaft een hoog niveau van beveiliging om gegevens, waaronder persoonsgegevens, te beschermen. Kambi heeft redelijke maatregelen genomen, en zal dat blijven doen, om onze gegevens en persoonsgegevens veilig en vrij van ongeoorloofde toegang te houden door gebruik te maken van technologie en interne systemen die zullen worden bijgewerkt naarmate nieuwe technologie beschikbaar komt en geschikt is voor onze systemen.

Dit houdt tevens in dat alle dienstverleners die wij gebruiken en die ons bijstaan bij het verlenen van onze diensten, evenzeer verplicht zijn hoge beveiligingsstandaarden te implementeren en te handhaven om persoonsgegevens te beschermen. Deze standaarden zijn verankerd in de contracten met onze dienstverleners.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten zijn de volgende:

 • het recht om te worden geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren indien zij onnauwkeurig zijn en om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (het “recht op vergetelheid”); en
 • het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en om informatie te verkrijgen over de wijze waarop wij deze verwerken (het “recht op inzage”).

Opgemerkt zij dat sommige van de bovengenoemde rechten voorwaardelijk zijn, zodat zij niet in alle omstandigheden van toepassing zullen zijn.

In het bijzonder kunnen wij niet voldoen aan een verzoek wanneer wij uw identiteit niet kunnen verifiëren. Wanneer dit het geval is, zullen wij de rechten van het verzoek afwegen tegen de mogelijke schade die zou kunnen worden geleden wanneer informatie wordt verstrekt aan de verkeerde persoon, hetgeen zou neerkomen op een inbreuk op de persoonsgegevens. Wij raden u aan uw verzoek in eerste instantie te richten aan de Exploitant bij wie u een account heeft, aangezien Kambi op zijn minst uw unieke Exploitant-ID nodig heeft om deze te vergelijken met onze Kambi-ID als eerste stap in de verificatie van uw identiteit. Gezien de beperkte informatie die wij over u bezitten, kunnen wij u niet identificeren of bij naam verifiëren zonder uw unieke Exploitant-ID. Wij raden u aan het privacybeleid van de Exploitant bij wie u een account heeft door te nemen om te begrijpen hoe u in eerste instantie een verzoek kunt indienen bij de betreffende Exploitant.

Verder zijn wij niet verplicht u een kopie te verstrekken van uw persoonsgegevens die worden verwerkt (op grond van uw recht op inzage) indien dit de rechten en vrijheden van anderen, waaronder de onze, zou schaden. Wij zullen u daarom geen kopie van uw persoonsgegevens verstrekken wanneer dit waarschijnlijk zou leiden tot: (a) openbaarmaking van handelsgeheimen of intellectueel eigendom; (b) overtreding van de toepasselijke wet- en regelgeving door ons; of (c) openbaarmaking van informatie over een andere betrokkene die wij niet gerechtigd zijn aan u bekend te maken. In het bijzonder bewaken wij onze risicobeheerstrategieën en -procedures strikt als zijnde handelsgeheimen en daarom zullen we geen kopie van uw persoonsgegevens verstrekken voor zover dit onze risicobeheerstrategieën of -procedures zou onthullen of kunnen onthullen. Dit kan bepaalde procedures omvatten met betrekking tot uw risicoprofilering.

Doorgifte buiten de EER:

Ja, als aanbieder van een wereldwijd platform voor sportweddenschappen zullen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven. Wij moeten dit doen om onze diensten aan de Exploitanten, en u, te kunnen leveren, ongeacht het tijdstip van de dag waarop een weddenschap wordt geplaatst. In het bijzonder zullen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan:

 • de Filippijnen;
 • Australië;
 • de Verenigde Staten;
 • het Verenigd Koninkrijk.

Dienovereenkomstig zullen wij ervoor zorgen dat passende waarborgen worden ingevoerd om die doorgifte te beschermen, zoals contractuele verplichtingen die worden opgelegd aan de ontvangers van uw persoonsgegevens. Die verplichtingen vereisen dat de ontvanger uw persoonsgegevens beschermt volgens de normen die in de EER gelden. In sommige gevallen wanneer u zaken doet met een van onze Exploitanten die buiten de EER is gevestigd, kunnen wij uw gegevens aan die Exploitant doorgeven indien dit nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens die Exploitant na te komen en in uw eigen belang. U dient de privacyverklaringen of de informatie die uw Exploitant verstrekt te raadplegen om na te gaan welke waarborgen zij bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Cookies en soortgelijke volgtechnologieën

Wij kunnen cookies en soortgelijke volgtechnologieën (gezamenlijk, “Cookies” genoemd) gebruiken op ons platform voor sportweddenschappen. Voor meer informatie over Cookies kunt u contact opnemen met de Exploitant bij wie u een account heeft.

Voor informatie over de Cookies die wij op onze website gebruiken, verwijzen wij u naar het Privacy Preference Center op www.kambi.com

Contact 

Indien u vragen heeft over enig aspect van deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers of verduidelijking van enig deel ervan wenst, of in het geval dat u een klacht heeft over de manier waarop uw gegevens door Kambi worden gebruikt of bewaard, gelieve dan contact op te nemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG) via – dataprotection@kambi.com. Gezien de beperkte informatie die wij over u bezitten, kunnen wij u niet identificeren of bij naam verifiëren zonder uw unieke Exploitant-ID. Wij raden u aan eerst het privacybeleid te raadplegen van de Exploitant waarbij u een account heeft, indien u specifieke vragen heeft over uw account.

De volgende Kambi-entiteiten zijn verwerkingsverantwoordelijken voor de doeleinden van deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers:

 • Kambi Group plc (opgericht op Malta)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (opgericht in Alderney)
 • Kambi Malta Limited (opgericht op Malta)
 • Kambi Spain plc (opgericht in Malta)
 • Sports Information Services Limited (opgericht op Malta)
 • Kambi Philippines Inc (opgericht op de Filipijnen)
 • Sports Analytics Services SRL (opgericht in Roemenië)
 • Kambi Australia Pty Ltd (opgericht in Australië)
 • Kambi Sweden AB (opgericht in Zweden)
 • Kambi Services Limited (opgericht in het Verenigd Koninkrijk)
 • Kambi USA Inc. (opgericht in de Verenigde Staten)
 • Kambi Sports España, SL (opgericht in Spanje)
 • Global Technology & Sports Ltd (opgericht op Malta)
 • Kambi SIS USA Inc (opgericht in de Verenigde Staten)

Kambi treedt ook op als gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking met elke Exploitant indien/wanneer deze gebruikmaakt van het Kambi-bonussysteem waarmee Exploitanten bonusprogramma’s, beloningsmodellen en groepsbeloningen kunnen beheren. Wij hebben regelingen getroffen met onze Exploitanten om samen te werken met betrekking tot verzoeken in verband met de rechten van de betrokkenen in situaties waarin wij gezamenlijk optreden als verantwoordelijke voor de verwerking.

Met betrekking tot de activiteiten van Kambi binnen de Europese Unie, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke toezichthouder voor gegevensbescherming.

Actualisering van deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers

Wij kunnen deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. U kunt zien wanneer deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers voor het laatst werd bijgewerkt door te kijken naar de datum bij “Laatst bijgewerkt” onderaan deze Kambi Privacyverklaring voor Spelers.

Laatst bijgewerkt: 2 december 2021