Kambi hasartmängija privaatsusavaldus

Kambi hasartmängija privaatsusavaldus

See Kambi hasartmängija privaatsusavaldus („Kambi hasartmängija privaatsusavaldus”) kehtib ainult hasartmängijatele. Hasartmängija tähendab registreeritud kasutajat, kellel on konto või profiil hasartmängukorraldaja juures, kes kasutab Kambi spordiennustuste platvormi (neist iga on „hasartmängukorraldaja”).

Kambi Group plc on Maltal registreeritud ettevõte, mis on noteeritud First Northi nimekirjas NASDAQ Stockholmi börsil ja mille registreeritud aadress on Level 3, Quantum House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1120 („Kambi peakorter”). Kambi peakorter, mis teeb koostööd teiste Kambi üksustega (sh nendega, mis on loetletud allpool kontaktandmete jaotises – ühiselt „Kambi”, „meie” ja/või „me”), pakub hasartmängukorraldajatele spordiennustuste platvormi. Lahenduse puhul kontrollib ja haldab Kambi ennustusi, mis on tehtud hasartmängukorraldaja (kes kasutab Kambi platvormi) veebisaidi kaudu, et hallata niimoodi selliste ennustustega seotud riske. See Kambi hasartmängija privaatsusavaldus kirjeldab, kuidas töötleme teie isikuandmeid, kui olete hasartmängija ja teie ennustus on liikunud läbi meie platvormi. Palun lugege see Kambi hasartmängija privaatsusavaldus tähelepanelikult läbi, et teha endale selgeks, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. See Kambi hasartmängija privaatsusavaldus täiendab kõiki teisi privaatsusavaldusi, mis hasartmängukorraldajad on avaldanud.

Selle Kambi hasartmängija privaatsusavalduse kontekstis on Kambi teie isikuandmete „vastutav töötleja”. Seda seepärast, et teie isikuandmete töötlemisel teeme otsuseid selle kohta, miks ja kuidas teie isikuandmeid töödelda.

Kui te pole hasartmängija ja olete meie veebisaidi külastaja või saate meilt turundussõnumeid või muid teenuseid, lugege Kambi veebisaidi privaatsusavaldust, mis sisaldab lisateavet selle kohta, kuidas Kambi töötleb teie isikuandmeid sellistel juhtudel.

Meie kogutavate/töödeldavate andmete liigid

Kui olete hasartmängija, kogume teie kohta teatud andmeid. Need andmed on pärit hasartmängukorraldajalt, kelle juures olete oma kasutajakonto registreerinud. Saame neilt need andmed, kui nad registreeruvad meie teenuseid kasutama ja teie andmeid meile edastavad. Alternatiivselt võime koguda neid andmeid otse teilt, hankides andmeid seadme kohta, mida kasutate ennustuse tegemiseks, mis seotakse seejärel muude andmetega, mida teie kohta säilitame, ning samuti andmetega teie tehtud ennustuste kohta. Lisaks võib olla andmeid, mida genereerime teie kohta oma teenuste osutamiseks.

Isikuandmetena mõtleme andmeid, mis võimaldavad üksinda või kombineerituna muude meie säilitatavate või meile kättesaadavate andmetega teid tuvastada.

Võtame vastu, kogume või töötleme muul viisil teie kohta järgmist liiki andmeid:

 • tehnilised andmed teie laua-/süle-/tahvelarvuti või nutitelefoni kohta, sh:
  • teie IP-aadress;
  • kordumatu identifitseerimistunnus;
  • teie seadme operatsioonisüsteem;
  • keel;
  • ajavöönd;
  • brauseri tüüp;
  • üldine geograafiline asukoht;
  • kuidas teie seade meie platvormi mõjutas;
 • teie tehtud ennustuste arv;
 • ennustuse tegemise aeg;
 • millise sündmusega seoses ennustus tehti;
 • teie kasutajanimi hasartmängukorraldaja juures (kui hasartmängukorraldaja on selle meile esitanud);
 • teie hasartmängukorraldaja identifitseerimisnumber;
 • teie Kambi identifitseerimisnumber;
 • muud hasartmängija andmed, mille hulgas võib olla vanus, sugu, linn, sihtnumbri esimene osa, valuuta, elukoha riik, konto seis ja ennustuste ajalugu;
 • soovitused teie krediidilimiidi kohta; ja
 • teie riskiprofiil.

Nagu näete, ei säilita Kambi teie nime ega kontaktandmeid. Meie töödeldavateks isikuandmeteks on seade, mida kasutate ennustuste tegemiseks, teie hasartmängukorraldaja identifitseerimisnumber ja Kambi identifitseerimisnumber ning muud andmed, mis on seotud teie tegevustega hasartmängides. See tähendab, et saame teid nime järgi tuvastada ainult juhul, kui kombineerime enda säilitatavaid isikuandmeid nendega, mida säilitab teie kohta hasartmängukorraldaja. Nagu varem kirjeldatud, kui kasutasite kasutajanimena enda pärisnime või juhul, kui hasartmängukorraldaja jagab meiega täiendavaid isikuandmeid, võivad andmed, mida teie kohta säilitame, võimaldada teid otseselt tuvastada.

Kambi ei kogu ega töötle isikuandmete eriliike (s.o andmeid teie rassi või etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, usutunnistuse või veendumuste, ametiühingusse kuulumise, geneetilise või tervisliku seisundi või seksuaalse aktiivsuse või sättumuse kohta).

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame

Kambi kasutab teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • teile juurdepääsu võimaldamiseks meie platvormile ja teenustele;
 • teie ennustamistegevuse jälgimiseks;
 • profiilianalüüsiks, sh:
  • teie ennustamismustrite analüüsimiseks;
  • teie kohta riskiprofiilide koostamiseks, sidudes teie andmeid teie käitumisega;
  • teie ennustuslimiitide kohandamiseks, sõltuvalt teie riskiprofiilist; ja
  • erakorralistel juhtudel edasiste ennustamistegevuste takistamiseks;
 • teie tegevuse teavitamiseks hasartmängukorraldajale;
 • teie andmete kontrollimiseks (ja teatud juhtudel selle kontrollimine hasartmängukorraldaja kogutud andmete vastu);
 • oma kohustuste täitmiseks hasartmängukorraldajate ees;
 • meie ja hasartmängukorraldajate poolt hasartmängijatele pakutavate teenuste täiendamiseks;
 • pettuste tuvastamiseks ja teiste ennustamisega seotud riskide maandamiseks; ning
 • kohaldatavate õigusaktide täitmiseks, sh selliste seaduste, mis reguleerivad hasartmänge ja spordiennustusi või tõkestavad pettusi ja rahapesu.

 

Juhime tähelepanu sellele, et me ei tee ainult automaatse töötlemise alusel otsuseid, millel oleks hasartmängijatega seotud õiguslikke tagajärgi või mis võiks neid muul sarnasel viisil mõjutada.  Kuid me tegeleme profiilianalüüsiga. Hasartmängijate õiguste ja huvide kaitsmiseks lubame hasartmängijatel vaidlustada otsuseid, mis oleme teinud riskiprofiiliga seoses või esitada vastuväited profiilianalüüsi kasutamise suhtes meie poolt.

Kui seome hasartmängijaga riskiprofiili, kinnitavad või kohandavad seda meie analüütikud.  Jätkame hasartmängija riskiprofiili jälgimist ning kasutame automaatset töötlemist, mis pakuks soovitusi, kui hasartmängija riskiprofiil peaks muutuma.  Kõiki pakutud muudatusi kinnitatakse või kohandatakse meie analüütikute poolt.

Kasutame tehnoloogiat, mis aitab hinnata, kas ennustus järgib tavapärast mustrit. See on osa meie riskijuhtimisest.  Kui ennustus ei järgi tavapärast mustrit, vaatavad meie analüütikud selle üle ning otsustavad, kuidas sellega edasi toimetada. Automatiseeritud otsuste tegemist ei toimu. Kõik otsused teeb inimene.

Reeglina kasutame teilt kogutud isikuandmeid ainult eesmärkidel, mida on kirjeldatud käesolevas Kambi hasartmängija privaatsusavalduses või eesmärkidel, mida meie või hasartmängukorraldaja on selgitanud teile vastavate isikuandmete kogumise hetkel.  Kuid võime kasutada teie isikuandmeid ka muul eesmärgil, mida pole teile teatatud (nt arhiveerimine avalikes huvides, teadus- ja ajaloouuringute või statistilistel eesmärkidel), kui seda lubavad kohaldatavad isikuandmete kaitse õigusaktid.

Meie õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks

Vastavalt kohaldatavatele isikuandmete kaitse õigusaktidele on meil õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks. Õiguslikud alused (nagu teile asjakohane), mida oleme kirjeldanud selles Kambi hasartmängija privaatsusavalduses, on järgmised.

 • Töötlemine meie enda õigustatud huvidesvõi kolmandate isikute (sh Kambi kontserni teiste ettevõtete ja meie hasartmängukorraldajatest klientide) õigustatud huvides. Nendeks huvideks on:
  • meie äritegevuste juhtimine ja auditeerimine tagamaks, et need on kooskõlas kõigi kohaldatavate õigusaktide ja hea tavaga;
  • teie ennustamiskäitumise hindamine, mis on peamine osa teenusest, mida osutame hasartmängukorraldajatele;
  • teie isikuandmete jagamine meie teenusepakkujatega, kelle hulgas on näiteks:
 • IT-süsteeme, interneti-, andmetalletus- ja -varundusteenuste pakkujad; ning
 • professionaalseid teenuseid pakkuvad isikud (nt juristid, raamatupidajad, audiitorid, konsultandid);
  • analüüsi- ja uurimistegevus, mis on seotud meie riskijuhtimise ja ennustamistegevuste analüüsi täiendamisega ning samuti tootearendusega;
  • hasartmängukorraldajatega sõlmitud lepingute täitmine;
  • meie toodete ja teenuste reklaamimine;
  • regulatiivsete kohustuste täitmine ja heade tavade järgimine; ning
  • andmete anonümiseerimine, et jätkata meie teenuste ning toodete analüüsimist ja arendamist.
 • Töötlemine, mis on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks– sealhulgas:
  • oma õigusi kasutavate andmesubjektide taotluste töötlemiseks kooskõlas isikuandmete kaitse õigusaktidega;
  • juriidiliste ja regulatiivsete nõuete täitmiseks (nt hasartmängudega seotud õigusaktid); ja
  • tegevused, mis on seotud kuritegude (sh pettuste) ennetamise, avastamise ja uurimisega.

 

Kellele võime teie isikuandmeid avaldada

Nagu selles Kambi hasartmängija privaatsusavalduses varem selgitatud, avaldab või jagab Kambi teie isikuandmeid hasartmängukorraldajaga, kellele ta teenust osutab. Jagame hasartmängukorraldajaga aruandeid ja teie kohta tehtud riskianalüüside tulemusi. Peame nendega nõu, kui peame piirama teie ennustamistegevust või tegema teie kasutajakontoga seotud otsuseid. Võime avaldada teie andmeid hasartmängukorraldajale ka seoses andmesubjekti õigustega seotud taotlusega (lisateavet vt allpool).

Samuti avaldab Kambi teie isikuandmeid õiguskaitseasutustele, reguleerivatele asutustele jt võimuasutustele, kellele peame meie (või Kambi kontserni liikmed) alluma, kui meil on selleks juriidiline kohustus või juhul, kui see on meie õigustatud huvides või selleks on oluline avalik huvi. See hõlmab andmete vahetamist valitsusasutuste või hasartmänguametitega.

Juhul, kui see on seadusega lubatud, jagame teie isikuandmeid ka:

 • kontsernisiseste ettevõtetega, sh juriidiliste isikutega, kes on loetletud allpool jaotises „Meie poole pöördumine”;
 • kolmandate isikutega korporatiiv- või muu tehinguga, mis hõlmab Kambi või selle osade müüki või loovutamist või juhul, kui see on nõutud Kambi restruktureerimiseks;
 • kolmandatest isikutest teenusepakkujatega – nt IT-süsteeme, interneti-, andmevarundus- ja -talletusteenuseid pakkuvad isikud;
 • professionaalsed nõustajad nagu juristid, raamatupidajad, audiitorid ja/või konsultandid; ning
 • sporti reguleerivad asutused.

Kui vajate eespool nimetatud isikuandmete vastuvõtjate kohta lisateavet, võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse

Kambi säilitab teie isikuandmeid, kuni need on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need koguti, ennekõike meie teenuste osutamiseks hasartmängukorraldajale.

Seega säilitatakse teie isikuandmeid, kuni meil on lepinguline suhe vastava hasartmängukorraldajaga. Seejärel säilitatakse andmeid ainult juhul, kui see on vajalik meie enda juriidiliste kohustuste täitmiseks või juhul, kui see on muul moel meie õigustatud huvides. Kui hasartmängukorraldaja annab meile teada, et olete oma kasutajakonto sulgenud või meie leping hasartmängukorraldajaga on lõppenud, siis me, kas anonümiseerime teie isikuandmed või tagame, et need kustutatakse kooskõlas meie dokumentide säilitamise normide ja protseduuridega. Kui soovite säilitamisperioodi kohta lisateavet, võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

Nagu kirjeldatud eespool, kasutab Kambi reeglina teie identifitseerimiseks pseudonümiseeritud ID-d, mitte teie pärisnime või kontaktandmeid. Kui te lõpetate hasartmängukorraldaja juures mängimise või hasartmängukorraldaja lõpetab meie teenuste kasutamise, võime teie isikuandmed anonümiseerida, et nende järgi poleks enam võimalik teie isikut tuvastada.

Teie andmete turvalisuse tagamine

Kambi on pühendunud ja hoiab kõrgeimal tasemel turvalisust andmete, sh isikuandmete, kaitsmiseks. Kambi on võtnud ja võtab tulevikus mõistlikke meetmeid andmete ja isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu eest, rakendades tehnoloogiaid ja sisemisi süsteeme, mida uuendatakse koos tehnoloogiliste arengutega ja nagu on kohane meie süsteemide seisukohast.

Sealhulgas tagame, et ka kõik teenusepakkujad, keda kasutame ja kes aitavad meil oma teenuseid osutada, on samuti kohustatud tagama kõrgeimal tasemel turvalisuse isikuandmete kaitsmiseks Need normid on sätestatud lepingutes, mis oleme oma teenusepakkujatega sõlminud.

Millised on teie õigused?

Teil on järgmised õigused:

 • õigus olla teavitatud teie isikuandmete töötlemisest;
 • õigus taotleda enda isikuandmetes ebatäpsuste parandamist ja mittetäielike andmete täiendamist;
 • õigus esitada teie isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid;
 • õigus piirata teie isikuandmete töötlemist;
 • õigus lasta enda isikuandmed kustutada („õigus olla unustatud”); ja
 • õigus enda isikuandmetega tutvuda ja saada teavet selle kohta, kuidas me neid töötleme („õigus tutvuda”).

Juhime tähelepanu sellele, et mõned eelnimetatud õigused nõuavad kvalifitseerumist ja kehtivad ainult teatud juhtudel.

Nimelt pole meil võimalik teie taotlust täita, kui meil pole võimalik teie isikut tuvastada. Kui see on nii, kaalume taotluse sisu ja võimalikku kahju, mida võiks põhjustada andmete edastamine valele isikule, mis tooks kaasa isikuandmetega seotud rikkumise. Soovitame teil alustada taotluse esitamisega hasartmängukorraldajale, kelle juures on teil kasutajakonto registreeritud, sest Kambi vajab vähemalt teie ainulaadset hasartmängukorraldaja ID-d, et leida selle järgi Kambi ID ning alustada niimoodi teie isiku tuvastamist. Kuna säilitame teie kohta piiratud andmeid, pole meil võimalik tuvastada ainult nime järgi, kui te ei esita ka oma ainulaadset hasartmängukorraldaja ID-d. Soovitame teil läbi lugeda selle hasartmängukorraldaja privaatsuspoliitika, kelle juures teil on oma kasutajakonto registreeritud, et teha endale selgeks, kuidas esitada taotlus alustuseks vastavale hasartmängukorraldajale.

Lisaks ei pea me esitama teile koopiat teie isikuandmetest, mille töötlemine on pooleli (teie õigus tutvuda oma andmetega), kui see mõjutab negatiivselt teiste isikute, sh meie, õigusi.  Seega ei esita me teile koopiat teie isikuandmetest, kui see tooks tõenäoliselt kaasa: (a) ärisaladuse või intellektuaalomandi avaldamise; (b) kohaldavate õigusaktide ja eeskirjade rikkumise; või (c) andmete avaldamise mõne teise andmesubjekti kohta, kelle andmeid pole meil õigus teile avaldada.  Nimelt kaitseme rangelt oma riskijuhtimise strateegiaid ja protseduure ärisaladusena ning seega ei esita me teile koopiat teie isikuandmetest ulatuses, mis võiks meie riskijuhtimise strateegiaid või protseduure paljastada. See võib hõlmata teatud protseduure, mis on seotud teie riskiprofiili profiilianalüüsiga.

Isikuandmete edastamine Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvatesse riikidesse

 Jah, globaalse spordiennustuste platvormi pakkujana edastame teie isikuandmeid riikidesse, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Peame seda tegema selleks, et pakkuda oma teenuseid hasartmängukorraldajatele ja teile, olenemata kellaajast, millal ennustus tehakse. Nimelt edastatakse teie isikuandmeid järgmistesse riikidesse:

 • Filipiinid;
 • Austraalia;
 • Ameerika Ühendriigid;
 • Ühendkuningriik.

Seega tagame, et võetud on sobivad kaitsemeetmed sellise edastamise kaitsmiseks – nt lepingujärgsete kohustuste seadmine teie isikuandmete vastuvõtjatele. Need kohustused nõuavad, et vastuvõtja kaitseks teie isikuandmeid kooskõlas EMP-s nõutud normidega. Teatud juhtudel, kui teete tehinguid mõne meie hasartmängukorraldajaga, kes ei asu EMP-s, võime edastada teie andmeid sellele hasartmängukorraldajale selleks, et täita oma lepingujärgseid kohustusi selle hasartmängukorraldaja ees teie kasuks. Peaksite uurima oma hasartmängukorraldaja privaatsusavaldusi ja tegema endale selgeks, kuidas nad teie isikuandmeid kaitsevad.

Küpsised ja sarnased jälitustehnoloogiad  

Võime kasutada oma spordiennustuste platvormil küpsiseid ja sarnaseid jälitustehnoloogiaid (ühiselt „küpsised”). Juhul, kui teil on küpsiste kohta lisaküsimusi, võtke ühendust hasartmängukorraldajaga, kelle juures on teie kasutajakonto registreeritud.

Lisateavet meie veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta vt privaatsuseelistuste keskusest saidil www.kambi.com

Meie poole pöördumine 

Kui teil on selle Kambi hasartmängija privaatsusavalduse kohta küsimusi või soovite mõne osa kohta selgitust või juhul, kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas Kambi teie isikuandmeid kasutab või säilitab, võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga aadressil dataprotection@kambi.com.  Kuna säilitame teie kohta piiratud andmeid, pole meil võimalik tuvastada ainult nime järgi, kui te ei esita ka oma ainulaadset hasartmängukorraldaja ID-d. Kui teil on küsimusi oma kasutajakonto kohta, soovitame esmalt läbi lugeda selle hasartmängukorraldaja privaatsuspoliitika, kelle juures teil kasutajakonto on registreeritud.

Selle Kambi hasartmängija privaatsusavalduse kontekstis on vastutavaks töötlejaks järgmised Kambi ettevõtted.

 • Kambi Group plc (registreeritud Maltal)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (registreeritud Alderneys)
 • Kambi Malta Limited (registreeritud Maltal)
 • Kambi Spain plc (registreeritud Maltal)
 • Sports Information Services Limited (registreeritud Maltal)
 • Kambi Philippines Inc (registreeritud Filipiinidel)
 • Sports Analytics Services SRL (registreeritud Rumeenias)
 • Kambi Australia Pty Ltd (registreeritud Austraalias)
 • Kambi Sweden AB (registreeritud Rootsis)
 • Kambi Services Limited (registreeritud Ühendkuningriigis)
 • Kambi USA Inc. (registreeritud Ameerika Ühendriikides)
 • Kambi Sports España, SL (registreeritud Hispaanias)
 • Global Technology & Sports Ltd (registreeritud Maltal)
 • Kambi SIS USA Inc (registreeritud Ameerika Ühendriikides)

Kambi on kaasvastutavaks töötlejaks iga hasartmängukorraldajaga, kes kasutab Kambi Bonus Systemit, mis võimaldab hasartmängukorraldajal hallata boonusprogramme, preemiamalle ja grupipõhiseid preemiaid. Meil on sõlmitud oma hasartmängukorraldajatega lepingud, mille alusel toimub koostöö andmesubjekti taotlustele vastamisel, kui andmesubjekt kasutab oma õigusi ja meie oleme kaasvastutavaks töötlejaks.

Seoses Kambi tegevustega Euroopa Liidus on teil õigus esitada kaebusi kohalikule andmekaitse inspektsioonile.

Selle Kambi hasartmängija privaatsusavalduse täiendused

Võime seda Kambi hasartmängija privaatsusavaldust aeg-ajalt muuta vastusena juriidilistele, tehnilistele või majanduslikele arengutele.  Selle Kambi hasartmängija privaatsusavalduse viimase muutmise kuupäeva näete selle Kambi hasartmängija privaatsusavalduse lõpus oleva „viimati muudetud” kuupäeva järgi.

Viimati muudetud: 2. detsember 2021