Декларация за добросъвестна обработка на личните данни на Kambi играчи

Декларация за добросъвестна обработка на личните данни на Kambi играчи

 

Настоящата Декларация за добросъвестна обработка на личните данни на Kambi играчи (“ДДОЛД на Kambi играчи”) важи само за играчи. Под играчи имаме предвид регистрирани потребители, които имат акаунт или профил при оператор на хазартни услуги, който използва платформата за спортни залагания Kambi („Операторите)“. 

Kambi Group plc е компания, регистрирана в Малта и включена в списъка на First North в NASDAQ, Стокхолм, с регистриран адрес: Level 3, Quantum House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1120 (“Централа на Kambi”). Централата на Kambi, работеща заедно с други структури на Kambi (включително структурите, изброени в раздел „Свържете се с нас“ по-долу – заедно „Kambi“, „ние“, „нас“ и/или „наш“), предоставя на Операторите решение с платформа за спортни залагания. Решението включва разглеждането и управлението от Kambi на залозите, поставяни чрез уебсайт на Оператора (който използва платформата на Kambi), така че да управлява рисковете, свързани с тези залози. Настоящата ДДОЛД на Kambi играчи обяснява как обработваме Вашите лични данни, където Вие сте играч и Вашият залог е задвижван чрез нашата платформа. Моля, прочетете внимателно настоящата ДДОЛД на Kambi играчи, за да разберете как ние ще третираме Вашите лични данни. Тази ДДОЛД на Kambi играчи е допълваща към всяка друга декларация за поверителност, публикувана от всеки един Оператор.

За целите на настоящата ДДОЛД на Kambi играчи, Kambi е „Администраторът“ на Вашите лични данни. Това е така, защото когато обработваме Вашите лични данни, ние ще определяме (било като действаме сами или съвместно с Операторите)  защо и как да се обработват Вашите лични данни. 

Ако не сте играч, а сте посетител на нашия уебсайт, или получавате маркетингови или други услуги от нас, моля, направете справка с Политиката за поверителност на Kambi, която предоставя информация за това как Kambi обработва Вашите лични данни при тези обстоятелства. 

Видове данни, които събираме/обработваме: 

 Ние ще събираме определена информация относно Вас, когато сте играч. Тази информация произлиза от Оператора, при когото имате акаунт. Ние получаваме тази информация от тях, когато те се регистрират да използват нашите услуги и ни предават Вашата информация. Алтернативно, ние ще съберем тази информация директно от Вас като получим информация за устройството, чрез което правите залог, която после се свързва със съхраняваната от нас информация относно Вас, както и с информацията за действителните залози, които правите. В допълнение, може да има информация, която ние генерираме относно Вас за предоставянето на услугите си.

Под лични данни ние имаме предвид информация, която сама по себе си или когато е съчетана с друга информация, която съхраняваме или която ни е налична, може да се използва за идентифицирането Ви.   

Видът информация, която получаваме, събираме, или по друг начин обработваме относно Вас, е както следва: 

 • техническа информация от Вашия компютър/лаптоп/смартфон, включително:
  • Вашият IP адрес;
  • уникален идентификатор на изделието;
  • оперативната система на устройството Ви;
  • език;
  • времева зона;
  • тип браузър; 
  • широко географско местоположение; 
  • как устройството Ви е взаимодействало с нашата платформа;
 • броят на залозите, които поставяте;
 • час на залагане;
 • характер на събитието, върху което се поставят залози;
 • потребителско име на Вашия оператор (ако Операторът ни е предоставил това);
 • идентификационен номер на Вашия оператор; 
 • Вашият идентификационен номер, издаден от Kambi; 
 • други подробности за играча, които може да включват възраст, пол, град, първа част на пощенския код, валута за плащанията, страна по местопребиваване, баланс по сметка и история на залозите; 
 • препоръки относно Вашия кредитен лимит; и
 • рисков профил. 

Както ще забележите, Kambi не съхранява Вашето име или данни за контакт. Личните данни, които ние обработваме, се ограничават до устройството, което използвате за поставяне на залози, Вашия Оператор и уникалните идентификатори на Kambi, както и информация свързана с Вашето поведение като играч. Това означава, че единственият начин, по който можем да Ви идентифицираме по име, ще бъде когато личната информация, която имаме, е съчетана с лична информация, която има Операторът. Както бе отбелязано, ако сте използвали истинското си име като потребителско име или ако Операторът сподели допълнителни идентификационни данни с нас, тогава информацията, която съхраняваме за Вас, може да бъде директно идентифицируема. 

Kambi не събира и не обработва лични данни от специална категория (т.е. информация за Вашата раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи, генетични данни, биометрични данни, и данни относно Вашето здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация).

Как използваме Вашите лични данни: 

Kambi ще използва Вашата информация по следните начини:

 • предоставяне на достъп да нашата платформа и услуги;
 • проследяване на Вашата дейност по залагания; 
 • профилиране, в това число: 
  • анализиране на Вашите системи за залагания; 
  • създаване на рискови профили относно Вас чрез съчетаване на Вашия информация с Вашето поведение; 
  • регулиране на Вашите ограничения на залагане в зависимост от Вашия рисков профил;
  • в изключителни обстоятелства, предотвратяване на по-нататъшни действия на залагане; 
 • докладване на Вашата дейност обратно на Оператора; 
 • валидиране на Вашата информация (и в някои случаи сравняването й с информацията, която е събрана от Оператора); 
 • изпълнение на задълженията ни към Операторите; 
 • подобряване на нашите услуги и услугите, които Операторите предлагат на играчите; 
 • откриване на измами и управление на други рискове, свързани със залагането;
 • спазване на приложимите закони, включително закони, които регулират хазарта и игрите, измамите и прането на пари;

Когато ние приложим рисков профил към играч, той бива потвърден или изменен от нашите анализатори.  Ние продължаваме да мониторираме рисковите профили на играчите и използваме автоматизирана обработка, за да препоръчаме дали даден рисков профил на играч трябва да се измени.  Всички предложени промени се потвърждават или изменят от нашите анализатори.

Прилагаме също така автоматизирано управление за оценяване риска на конкретни дейности по залагане.  Ако залог попадне извън рисковия профил на играча, нашите анализатори ще го разгледат.

В общи линии, ние ще използваме личната информация, която събираме от Вас само за целите, описани в настоящата ДДОЛД на Kambi играчи или за целите, които ние или който и да е от нашите Оператори Ви обясним по времето, когато събираме Вашата лична информация.  Ние, обаче, можем също така да използваме Вашата лична информация за други цели, които не са несъвместими с целите, които сме Ви разкрили (като например архивиране в обществен интерес, научни или исторически изследвания, или статистически цели), ако и където това е позволено от законодателството за защита на данните.

Нашата правна основа за обработка:

Според приложимото законодателство за защита на данните, ние трябва да имаме правна основа за обработка на Вашите лични данни. Правната основа, която сме очертали в настоящата ДДОЛД на Kambi играчи, включва (като релевантно):

 • Обработка, която е необходима за нашите собствени законни интереси или тези на трети страни (включително другите компании в рамките на Kambi и клиентите на нашия Оператор). Тези интереси са:
  • управлението и одитът на нашите бизнес операции, за да се гарантира, че те съответстват на всички приложими закони и добри бизнес практики;
  • изготвяне на оценки относно Вашето поведение на залагане, което е фундаментална част от услугата, която предоставяме на Операторите; 
  • споделяне на Вашите лични данни с нашите доставчици на услуги, като например:
  • доставчици на ИТ системи, мрежови услуги, доставчици на съхранение и резервно копиране на данни;
  • доставчици на професионални услуги (като например адвокати; счетоводители, одитори, консултанти); 
  • за анализ и проучване във връзка с подобряване на нашия подход към управление на риска и анализ на залаганията, както и разработка на продукти; 
  • изпълнение на нашите договори с нашите Оператори;
  • промотиране на нашите продукти и услуги; 
  • спазване на регулаторните задължения и насоки за най-добри практики; и/или
  • анонимизиране на данните, за да продължим да оценяваме и подобряваме нашите услуги и продукти;
 • Обработка, която е необходима за спазването на законоустановено задължение – включително:
  • за обработка на всички искания относно правата на субектите на данни в съответствие със законодателството за защита на данните;
  • за спазването на правни и регулаторни изисквания (като например нормативната уредба за хазартните игри); и/или
  • за дейности, свързани с превенцията, откриването и разследването на престъпления, включително измами.

На кого може да разкриваме Вашите лични данни:

Както бе очертано по-горе в настоящата ДДОЛД на Kambi играчи, Kambi ще разкрива или ще изпраща Вашите лични данни на Оператора, при когото имате акаунт като част от услугата, която им предоставяме. Ние изпращаме доклади и резултати от оценки на риска, които сме провели относно Вас, на нашите Оператори. Ние ще се свързваме с тях, когато е необходимо да ограничим Вашите залагания или да вземем решение относно Вашия акаунт. Можем също така да разкриваме Вашата информация на Оператор във връзка с искане относно правата на субекти на данни (моля, вижте по-долу за повече информация). 

Ние действаме отделно от Операторите по отношение на много от дейностите ни по обработка на данните, когато действаме като единствен администратор.  Въпреки това, действаме като съвместен администратор с Операторите с цел определяне на Вашия рисков профил, ревизиране на ограничението Ви за залози за неговото намаляване или увеличаване и определяне на рисковите параметри, които следва да се вземат предвид за целите на управлението на риска.  Имаме утвърдени процедури с нашите Оператори относно исканията във връзка с правата на субектите на данни в обстоятелства, в които действаме заедно като съвместен администратор.

Kambi също така ще разкрие Вашите лични данни на превоприлагащите органи, регулатори и други органи с юрисдикция над нас (или членове на групата Kambi), ако имаме законоустановено задължение да направим това, или ако е в наш законен интерес, или е от значителен обществен интерес да направим това. Това включва обмен на информация с държавни ведомства или регулаторни органи в областта на хазартните игри. 

Ние също така изпращаме Вашите лични данни, когато това е законосъобразно, на:

 • компании от групата, включително структурите, споменати в раздела „Свържете се с нас“ по-долу;
 • трети страни в случай на корпоративни или други транзакции, включващи продажбата или прехвърлянето на цялата или част от Kambi, или по друг начин, както е необходимо за каквото и да е преструктуриране на Kambi;
 • трети страни доставчици на услуги, като например доставчици на ИТ системи, мрежи, резервно копиране и съхранение на данни;
 • професионални съветници, като например адвокати, счетоводители, одитори и/или консултанти;
 • спортни ръководни органи.

Ако Ви е необходима допълнителна информация относно горепосочените получатели на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас като използвате предоставената по-долу информация за контакт.

Колко време се съхраняват Вашите лични данни:

Kambi ще запази Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани, по-специално за да предоставяме услугите си на Оператор.  

В този смисъл, Вашите лични данни ще бъдат запазени за времетраенето на нашия договор с Оператор. След това, ние ще запазим информацията толкова дълго, колкото е необходимо, за да спазим нашите правни задължения, или за други цели, както е необходимо за нашите законни интереси. Когато бъдем уведомени от Оператор, че сте закрили акаунта си, или след прекратяването на споразумението ни с Оператор, ние или ще анонимизираме Вашите лични данни, или ще гарантираме изтриването им в съответствие с нашите практики и процедури за съхранение на данни. Ако желаете допълнителна информация относно времевия период за съхранение на лични данни, моля, свържете се с нас като използвате предоставената по-долу информация за контакт. 

Както бе отбелязано по-горе, Kambi най-често използва псевдоанонимизиран ID вместо Вашето действително име или данни за контакт, за идентифицирането Ви. Ако престанете да бъдете играч за даден Оператор, или ако Оператор престане да използва услугите ни, ние може да анонимизираме личната информация, която съхраняваме, така че вече да не може да бъдете идентифицирани, и информацията тогава може да се използва, в анонимен формат, за аналитични цели. 

Поддържане сигурността на данните Ви:

Kambi се ангажира да поддържа високо ниво на сигурност за защита на данните, включително лични данни. Kambi е предприела и ще продължи да предприема разумни стъпки за запазване на нашите данни, включително лични данни, защитени и свободни от неоторизиран достъп, с помощта на технология и вътрешни системи, които ще бъдат актуализирани с нова технология, когато такава бъде налична и е подходяща за нашите системи.

Това включва също така гарантирането, че всички доставчици на услуги, които използваме, и които ни подпомагат при предоставянето на нашите услуги, са също така еднакво задължени да въведат и поддържат високи стандарти на сигурност за защита на личните данни. Тези стандарти са включени в договорите ни с нашите доставчици на услуги.

Какви са Вашите права?

Вашите права са, както следва:

 • правото да бъдете информирани относно обработката на Вашите лични данни;
 • правото личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, и да бъдат допълнени, ако са непълни;
 • правото да възразите на обработката на Вашите лични данни;
 • правото да ограничите обработката на Вашите лични данни;
 • правото Вашите лични данни да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“); и
 • правото да поискате достъп до Вашите лични данни и да получите информация за това как ги обработваме („правото на достъп“).

Моля, обърнете внимание, че някои от горепосочените права са квалифицирани, т.е. отговарят на определени изисквания, и следователно няма да са приложими във всички обстоятелства. 

По-специално, ние не можем да изпълним искане, когато не можем да установим самоличността Ви. Когато случаят е такъв, ние ще балансираме правата на искането спрямо възможната вреда, която би могла да настъпи, когато такава информация бъде предадена на погрешно лице, което би съставлявало нарушение на сигурността на личните данни. Препоръчваме да подадете искането си първоначално до Оператора, при когото имате акаунт, тъй като на Kambi ще е необходим като минимум Вашият уникален ID на оператора, за да го сравни с нашия Kambi ID, като първа стъпка в установяването на самоличността Ви. Поради ограничената информация, която съхраняваме относно Вас, ние не можем да установим или потвърдим самоличността Ви по име без Вашия уникален ID на оператора. Предлагаме Ви да прегледате политиката за поверителност, съдържаща се при Оператора, при когото имате акаунт, за да научите как да подадете искане първоначално до съответния Оператор. 

Освен това, от нас не се изисква да Ви предоставим копие от Вашите лични данни, подложени на обработка, (според Вашето право на достъп), ако това ще повлияе неблагоприятно правата и свободите на други, включително Вашата собствена.  Следователно ние няма да Ви предоставим копие на Вашите лични данни, когато това има вероятност да: (а) доведе до разкриването на търговски тайни или интелектуална собственост; (б) да причини нашето нарушаване на приложимите закони и наредби; или (в) да доведе до разкриването на информация относно друг субект на данни, която нямаме право да Ви разкриваме.  В частност, ние пазим строго нашите стратегии и процедури по управление на риска като търговски тайни и следователно няма да предоставим копие на Вашите лични данни, доколкото има вероятност това да разкрие нашите стратегии или процедури по управление на риска. Това може да включва определени процедури по отношение на Вашето рисково профилиране. Когато обработваме голямо количество информация относно Вас, ние може също така да поискаме от Вас да уточните информацията или дейностите по обработка, за които се отнася искането, преди да Ви предоставим информацията.

Моля, обърнете внимание, че ние не предприемаме вземане на решение единствено на базата на автоматична обработка, създаващо правни последици относно играчите или по подобен начин засягащо ги в значителна степен.  Ние, обаче, предприемаме профилиране. За да предпазим правата и интересите на играчите, ние позволяваме на играчите да оспорват решенията, които вземаме относно рисковото профилиране или да възразят на нашето използване на профилиране.  Ако Вие възразявате на нашето използване на профилиране и вследствие на това ние сме задължени по закон да преустановим профилирането, тогава нашите Оператори може да не са в състояние да продължат да Ви позволят да поставяте залози посредством нашите услуги.

От нас също така не се изисква да Ви предлагаме правото да премествате, копирате или прехвърляте Вашите лични данни („Преносимост на данните“) в резултат от нашата правна основа за обработката. 

Прехвърляния извън ЕИП:

Да, като доставчик на глобална платформа за спортни залагания, Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Ние трябва да правим това, за да предоставяме услугите си на Операторите и на Вас, независимо от времето на деня, когато се поставя залогът. По-специално, Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени във:

 • Филипините;
 • Австралия;
 • Съединените щати.

Ние съответно ще осигурим въвеждането на подходящи предпазни мерки за защита на това прехвърляне, например като наложим договорни задължения на получателите на Вашите лични данни. Тези задължения изискват от получателя да защити Вашите лични данни до необходимия стандарт в ЕИП. В някои случаи, в които ползвате услугите ни чрез Оператори, базирани извън ЕИП, ние може да прехвърлим Вашите данни на този Оператор, както е необходимо, за да изпълняваме своите договорни задължения към този Оператор и за Ваша полза. Вие следва да прегледате декларациите или информацията за поверителност, предоставена от Вашия Оператор, за да видите какви предпазни мерки предлагат те за защитата на Вашите лични данни.

Бисквитки и друга подобна проследяваща технология

Ние използваме бисквитки и друга подобна проследяваща технология  (общо наричани „Бисквитки“), за да събираме и използваме лична информация относно Вас.  За повече информация относно видовете Бисквитки, които използваме, защо и как можете да контролирате Бисквитките, моля, вижте нашето уведомление относно бисквитките на https://www.kambi.com/cookie-policy

Свържете се с нас 

Ако имате запитване относно който и да е аспект от настоящата ДДОЛД на Kambi играчи или желаете някоя част от нея да бъде пояснена, или в случай че имате оплакване относно начина, по който Вашите данни се използват или съхраняват от Kambi, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните на – dataprotection@kambi.com.  Поради ограничената информация, която съхраняваме относно Вас, ние не можем да установим или потвърдим самоличността Ви по име без Вашия уникален ID на оператора. Предлагаме първо да прегледате политиката за поверителност, предоставена от Оператора, при когото имате акаунт, ако имате конкретни запитвания относно Вашия акуант. 

Следните структури на Kambi са администратори за целите на настоящата ДДОЛД на Kambi играчи:

 • Kambi Group plc (регистрирана в Малта)
 • Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited (регистрирана в Олдърни)
 • Kambi Malta Limited (регистрирана в Малта)
 • Kambi Spain plc (регистрирана в Малта)
 • Sports Information Services Limited (регистрирана в Малта)
 • Kambi Philippines Inc (регистрирана във Филипините)
 • Sports Analytics Services SRL (регистрирана в Румъния)
 • Kambi Australia Pty Ltd (регистрирана в Австралия)
 • Kambi Sweden AB (регистрирана в Швеция)
 • Kambi Services Limited (регистрирана в Обединеното кралство)
 • Kambi USA Inc (регистрирана в Съединените щати)

Kambi действа също като съвместен администратор с всеки Оператор по отношение на промените в спортния рисков сегмент на всеки играчСъщината на процедурата с всеки Оператор е описана в настоящата ДДОЛД на Kambi играчи

Във връзка с операциите на Kambi в рамките на Европейския съюз, имате правото да подадете оплакване до местния регулатор по защитата на данните, приложимо към съответната структура на Kambi, която обработва Вашите лични данни. Офисът на Комисаря по информацията на Обединеното кралство е водещият надзорен орган на Kambi за целите на законодателството по защитата на данните в Европейския съюз. Допълнителна информация относно Офиса на Комисаря по информацията на Обединеното кралство е налична на www.ico.org.uk. (Данните за контакт на други органи по защита на данните в Европейското икономическо пространство са налични тук.)

Kambi Malta Limited се определя като представител на Европейския съюз от името на Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited, Kambi Philippines Inc, Kambi Australia Pty Ltd и Kambi USA Inc. 

Моля, обърнете внимание: ако сте само посетител на нашия Kambi уебсайт и не сте играч, тогава моля направете справка с Политиката за поверителност на Kambi, която ще Ви информира за това как обработваме Вашата лична информация в този контекст.

Актуализации към настоящата ДДОЛД на Kambi играчи

От време на време, ние можем да актуализираме настоящата ДДОЛД на Kambi играчи в отговор на промени в правните, технически или бизнес аспектиМожете да видите кога настоящата ДДОЛД на Kambi играчи е била актуализирана за последен път като проверите датата запоследна актуализация“, показана в края на настоящата ДДОЛД на Kambi играчи.  

Последно актуализирана: 20 октомври 2020 г.